ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου συνιστά περιουσία της  ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  και διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993 όπως αυτός ισχύει καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, τις οποίες η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο εθνικό της Δίκαιο.

Η  ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  είναι ο μόνος Δικαιούχος  και νόμιμος διαχειριστής του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης / χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι αρχεία ή δεδομένα, ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργαζομένων με το Φεστιβάλ φορέων, καλλιτεχνικών σχημάτων κ.ά.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την ρητή, έγγραφη και ανεπιφύλακτη άδεια αυτών.

Περιεχόμενο συνιστούν, χωρίς εξαίρεση,  τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα γραφικά, τα video, οι λογισμικές εφαρμογές, καθώς και τα λογότυπα, οι επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα και λοιπά γνωρίσματα.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του Δικτυακού τόπου της  ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  πριν από την επίσκεψη /χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, έχει διαβάσει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων , των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site. Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης συμφωνίας, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη και την χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει επίσης, αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και διεθνούς Δικαίου και την σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή πρακτικών άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).

Ο επισκέπτης/ χρήστης αναδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου. Η  ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών και των επιλογών του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και εν γνώσει των όρων του παρόντος.

Απαγορεύεται ρητά η πώληση, τροποποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, φόρτωση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή  ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, διαμόρφωση, μεταγλώττιση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) μέρους ή όλου του περιεχομένου του site για οποιαδήποτε άλλη χρήση, κερδοσκοπική ή μη,  πλην της προσωπικής ενημέρωσης του επισκέπτη/ χρήστη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες του περιεχομένου να είναι κατά το δυνατόν ακριβέστερες. Ενδείκνυται παρ’ όλα αυτά, ο επισκέπτης/ χρήστης να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων /δεσμών (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, καθώς και για  τυχόν διακεκομμένη, αποσπασματική  ή εσφαλμένη ροή πληροφοριών μέσω του site είτε μέσω άλλου site ή server, από το οποίο ο επισκέπτης/ χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενο. Τυχόν παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικώς και μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν ενέχει οιαδήποτε μορφή δέσμευσης.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η υπηρεσία e-mail service παρέχεται σε όσους επισκέπτες/ χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν ειδική σχετική φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό τους κοινοποιούνται Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου, Newsletters, κ.ά. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αποδέκτες αποκτούν πρόσβαση και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των στοιχείων που τους διαβιβάζονται. Διαπίστωση καταχρηστικής χρήσης εκ μέρους της Δικαιούχου, δίνει στην ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  το δικαίωμα να αποκλείσει τον επισκέπτη/ χρήστη από την συγκεκριμένη υπηρεσία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ )

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη κατά την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ διέπεται από τους όρους του Ελληνικού ( Ν.2472/1997, Π.δ.207/1998, Π.δ.79/2000 και αρ. Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές, προκειμένου να διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους  χαρακτήρας. Η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ διατηρεί αρχεία, με τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικώς και μόνον για λόγους επικοινωνίας, στατιστικής και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση και ανά πάσα στιγμή ο επισκέπτης/ χρήστης διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα και μπορεί να ζητήσει την διαγραφή , διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων του.

Ανήλικοι επισκέπτες/ χρήστες έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και τεκμαίρεται ότι έχουν εξασφαλίσει την προς τούτο συναίνεση των γονέων τους. Ανήλικοι επισκέπτες/ χρήστες δεν υποχρεούνται στην γνωστοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.

Η εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των παρεχόμενων μέσω του Site του υπηρεσιών προς τους χρήστες. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων δύνανται να είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, μέσω των οποίων προβαίνει ο χρήστης σε καταβολή της τιμής των εισιτηρίων που αγοράζει. Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης του Ν. 2472/1997.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την συνολική συμφωνία μεταξύ της ΝΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του χρήστη και δεσμεύει αυτούς. Καμία τροποποίηση δεν ισχύει εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η  ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ  επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί, προσθέτει, αφαιρεί ή συντέμνει το πληροφοριακό και τεχνικό υλικό του ιστοτόπου, στοχεύοντας στην διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρμόδια Δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν, ενώ κρατήσεις θέσεων γίνονται μέσω του συνδέσμου: https://www.ticketservices.gr/

Για την ομαλή, ασφαλή και ταχεία είσοδο στους χώρους των εκδηλώσεων συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση του κοινού.

Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών κλπ., η ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.